Termovize

Použitím termografie se dá zkontrolovat, zda kvalita a technický stav fotovoltaických panelů odpovídá požadavkům na bezpečnost a efektivní provoz. Měření odhalí nekvalitní a poškozené panely. Díky naší technice kdy termokameru můžeme poslat do vzduchu pomocí našeho UAV Vám můžeme nabídnout termografii fotovoltaických panelů z ptačí perspektivy kdy termokamera může měřit panely v ideální rovině a dohlédne i na vyšší řady kam normální technik nemá možnost přístupu. Měření lze provádět rychleji, přesněji a s vyšší efektivitou i u rozzsáhlých polí . Termografií také můžeme odhalit nesprávně namontované nebo přehřívající se proudové měniče ,zkorodované nebo uvolněné popřípadě jinak poškozené elektrokabely apod.

Velmi důležitá je i bezpečnost při měření kdy fotovoltaické zařízení je za denního světla pod napětím až 1.000 V to znamená pro osoby značné nebezpečí zásahu el. proudem.

Při měření naším UAV toto nebezpečí odpadá.

Termovize budov

Termokamerou si můžete nechat změřit kvalitu tepelné izolace Vašeho domu. V exteriéru je správně zateplená budova teplotně téměř homogenní, mimo výplní otvorů (oken) a míst tepelných mostů, kde se v závislosti na jejich zaizolování může objevovat větší či menší nárůst povrchové teploty.

Díky naší technice kdy termokameru můžeme poslat do vzduchu pomocí našeho UAV Vám můžeme nabídnout i termografii vyšších budov a termografii střech kam normální technik není schopen dohlédnout ze země.

Naše termovizní měření termokamerou Vám pomůže odhalit poruchy tepelné izolace pláště budovy ,střešní krytiny popřípadě nalézt místa kam zatéká .

Měření termokamerou je vhodné také jako kontrola kvality stavebních prací u novostaveb či rekonstrukcí.

Termovizní měření Vám pomůže odhalit spoustu chyb a nedostatků ve vašem bytě či domu.

Zde je několik příkladů:

  1. Identifikace tepelných mostů jako zdroje úniku tepla. Ty bývají nejčastěji způsobeny špatně provedenými stavebními pracemi. Mezi nejčastější patří chybějící či nedostatečná izolace, špatně usazená okna, ložné spáry mezi tvarovkami, překlady nad okenním otvorem atd.
  2. Termovizní měření Vám může posloužit jako kvalitní podklad pro výběr správné izolace před zateplením domu.
  3. Kontrola bezpečnosti elektrorozvodů a vodovodu. Zde termovize slouží jako prevence před závažnými poruchami.
  4. Identifikace poruch podlahového topení.
  5. Zjišťování závad v systému vytápění, klimatizace a ventilace.
  6. Lokalizace rozvodů skrytých pod omítkou.
  7. Lokalizace míst s kondenzací vlhkosti- zde hrozí výskyt plísní.
  8. Kontrola kvality usazení oken a dveří.
  9. Kontrola kvality provedených stavebních prací před plánovanou kolaudací

Měření úniku tepla obvodovým pláštěm a střechou budovy

Využití: Identifikace tepelných mostů Identifikace míst s rizikem kondenzace vlhkosti a růstu plísní Identifikace poškozené či chybějící izolace Identifikace chybně použitého materiálu Kontrola kvality provedených prací a oprav

Kontrola stavebních konstrukcí a domů:

Provádíme vizuální kontrolu stavebních konstrukcí, které jsou těžko dostupné nebo nepřístupné popřípadě jejich kontrola znamená pro člověka značné riziko . Můžeme kontrolovat konstrukci celou popřípadě se zaměřit pouze na oblast zájmu zadavatele.

Jedná se zejména o mostní pilíře, komíny , sloupy vysokého napětí atd.

Kontrolu můžeme provádět jak v oblasti viditelného záření tak i v infračerveném .

Jsme schopni rychle a efektivně zkontrolovat technický stav – trhliny, prorezivění konstrukce , poškození pláště stavby nebo odchylky od normálního stavu stavby a tím předejít jejímu dalšímu poškození včasnou opravou poškozených oblastí stavby.

Pomocí termografického snímání jsme schopni odhalit i neviditelné poškození izolací komínů a jejih pláště .

U domů zjistíme popraskanou nebo jinak porušenou omítku , špatnou nebo poškozenou izolaci opláštění (vhodné jako kontrola po zateplení domu) , zjistíme úniky tepla ve vyšších patrech (pro termografické měření ze země je viditelnost termokamery cca do 10m. My se dostaneme do jakékoliv výšky )

Celý průběh kontroly je zaznamenán a objednateli předáváme kompletní video a foto dokumentaci včetně telemetrických dat pro snadnou identifikaci poškozených míst.